Strona główna
Zakres usług
O nas
Audyt
Kontakt • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji podatku VAT
 • comiesięczne sporządzanie deklaracji VAT-7, ewent. VAT-UE
 • obsługa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia; tabele amortyzacyjne
 • prowadzenie pozostałych ewidencji zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości
 • sporządzanie rozliczeń rocznych


 • opracowywanie Polityki Rachunkowości i Zakładowego Planu Kont
 • prowadzenie Księgi Głównej
 • prowadzenie ewidencji podatku VAT
 • comiesięczne sporządzanie deklaracji VAT-7, ewent. VAT-UE
 • obsługa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia; tabele amortyzacyjne
 • rozliczanie różnic kursowych walut obcych
 • sporządzanie deklaracji rocznych
 • sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej
 • prowadzenie pozostałych ewidencji zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości


 • Sporządzanie i przesyłanie deklaracji i raportów do ZUS przy pomocy podpisu kwalifikowanego
 • Sporządzanie miesięcznych list wynagrodzeń pracowników
 • Sporządzanie deklaracji rocznych – PIT 11, PIT 40, PIT 4R


Podatnikom zatrudniającym osoby niepełnosprawne prowadzimy elektroniczną sprawozdawczość do PFRON


Sporządzamy stosowne ankiety związane ze sprawozdawczością statystyczną

 
Top